Značenie ADR a UN

Nebezpečný tovar sú látky a predmety, ktoré pri preprave ohrozujú verejnú bezpečnosť alebo poriadok. Medzi nebezpečný tovar patria najmä výbušniny, kvapalný dusík, palivá, farby a laky, lítiové batérie, spreje atď.

Označovanie nebezpečného tovaru, označovanie obalov a zásielok tovaru, ktoré sa prepravujú po ceste, sa vykonáva pomocou bezpečnostných piktogramov. Toto označovanie obalov a látok upravuje ADR, ktorá upravuje, ktoré obaly a označovanie sú správne. Cieľom smernice ADR je udržať potenciálne riziko na cestách na čo najnižšej úrovni. Prostredníctvom používania piktogramov ADR a označenia OSN sú riziká počas prepravy jasne oznámené všetkým zúčastneným.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)