Výstražné symboly GHS/CLP

Výstražné symboly GHS a CLP sú symboly chemickej nebezpečnosti. Symboly GHS a CLP umožňujú minimalizovať riziko pre ľudí a životné prostredie počas výroby, skladovania, prepravy a používania nebezpečných látok. Tieto symboly nebezpečenstva zahŕňajú vybuchujúce bomby, fľaše, žieravé účinky a iné. Piktogramy CLP a GHS sú často sprevádzané signálnym slovom. Signálne slová sa používajú na rozlíšenie nebezpečenstiev alebo výstrah v rámci GHS, pričom ich použitie sa delí podľa závažnosti.

Označenia GHS a CLP sa používajú na identifikáciu nebezpečnej látky alebo zmesi a všetky obaly, v ktorých sa skladujú alebo prepravujú nebezpečné látky, musia byť označené v súlade s nariadením GHS/CLP. Ideálne je kombinovať piktogramy GHS/CLP so signálnymi slovami.

V kontexte nariadenia CLP o klasifikácii, označovaní a balení nebezpečných látok by sa vždy mali zohľadniť vety H a vety S, ktoré sú súčasťou GHS. Vety H sú štandardné výstražné upozornenia o nebezpečnosti chemických látok v rámci nariadenia ES. Vety P sú pokyny, ktoré sú potrebné na bezpečné zaobchádzanie s chemickými látkami a inými zmesami.